De Europese Commissie en de redactie van The Post Offline zijn, to put it mildly, geen dikke vrienden. Sterker: als de Europese Commissie George Orwell’s ‘1984’ niet als een gebruiksaanwijzing had gebruikt voor de inrichting van de EU, was The Post Offline nooit opgericht.

Toch zeiden we onmiddellijk ‘ja’ toen we werden uitgenodigd voor een een-op-een-interview met Frans Timmermans, de van oorsprong Nederlandse vice-president van de Europese Commissie. Je moet tenslotte nooit de kans laten lopen om je te laten overtuigen door goede argumenten. Of om je eigen gelijk te laten bevestigen. Dus togen wij op een warme junidag naar Brussel.

‘WIJ ZULLEN ONS VOLK VAN DE NOODZAAK DOORDRINGEN’

– Meneer Timmermans, het moet raar voor u zijn om tegenover ons te zitten.

“Ik waardeer dat ik het voorrecht heb voor de eerste maal tegen de leden van The Post Offline te mogen spreken… Tegen uw volk, mijn volk, ons volk, waarmee ik mij met iedere vezel van lichaam en ziel verbonden weet.”

– ‘Mijn volk’ is anders behoorlijk cynisch over wat u in Brussel en de hoofdsteden van de EU-lidstaten allemaal flikt.

“U weet dat wij onze volkeren jarenlang hebben voorgehouden dat Europa van aangezicht verandert. Zij wilden niet horen, zij wilden niet geloven en zij wilden niet zien. Ze wilden doorgaan op de oude paden. En nog zijn er velen in Nederland die niet begrijpen dat Europa van aangezicht verandert. Wij hopen en vertrouwen dat ons zal mogen gelukken de ogen te openen van die honderdduizenden, die nog niet hebben begrepen, die nog niet hebben verstaan van die roepstem die gaat door gans Europa.”

– Een roepstem? Dat veronderstelt dat u bezig bent met iets dat van onderaf wordt gewenst.

“Die honderdduizenden begrijpen niet die grote mogelijkheden en ook moeilijkheden van de tijd die komende is.”

– En u gaat dat oplossen?

“De taak is om een sterk, groot, fier, zelfbewust Nederlands volk te vormen. De Europese stam heeft vele loten en wij kunnen de op een na sterkste loot vormen indien wij zijn gesneden uit het hout dat nodig is om straks te laten zien dat het Nederlandse volk nog marcheren kan.”

Wat ons verenigt is dat wij onbewust, al sinds jaren, allen hebben gehunkerd naar een Europa dat we kunnen respecteren

-En daar hebben we die andere ‘loten’ bij nodig?

“Wat ons verenigt is dat wij onbewust, al sinds jaren, allen hebben gehunkerd naar een Europa dat we kunnen respecteren. Hebben gehunkerd naar een Europees volk waarop wij trots kunnen zijn en dat wij met onze diensten, onze toewijding, onze arbeid, ons bloed in stand houden. Met elkander gaan wij dat Europa bouwen. En daarom zwoegen wij. En daarom zoeken wij met elkander die weg naar het hogere die de enkeling nooit alleen, maar die wij alleen tezamen wel zullen kunnen vinden.”

– Hoe zeker bent u dat dat gaat lukken?

“De komende tien jaren zullen beslissend zijn voor het zijn of niet zijn van het Europese volk. Door de beweging eendrachtig, onvervaard te dienen, met alle kracht waarover wij beschikken, met alle liefde voor onze volkeren en Europa, diep in onze harten.”

– U bent mij kwijt, hoor.

“Hopelijk uw lezers niet. Tegen hen zou ik willen zeggen: ik vertrouw op uw moed, op uw doorzettingsvermogen, op uw discipline, op uw solidariteit, op uw wil om de beweging te dienen. Ik vertrouw op uw idealisme. Houd elkander bij de pols, laat niet los. Dan komt de dag, onze dag, waarop we Europa kunnen respecteren en wij fier kunnen zijn deel uit te maken van het Europese volk.”

Wat ons verenigt is dat wij onbewust, al sinds jaren, allen hebben gehunkerd naar een Europa dat we kunnen respecteren

– Waarom zouden we? Ik ben trots op Rotterdam. Ik voel me Nederlander.

“Wij willen leven. En uit die levenswil ontlenen wij het recht en de plicht tot eenwording van Europa. Want een uiteengeslagen volk heeft geen toekomstmogelijkheid. Aan ons de taak dit volk te herenigen en weer vertrouwen te geven in de toekomst.”

– Ik heb daar helemaal geen behoefte aan. Laat mij lekker mijn gang gaan in Eesterga. Ik heb niks met Oekraïne. Of met Turkije. U wilt alleen maar uitbreiden. Meer, meer, meer zorgenkindjes importeren.

“Wij moeten een beweging zijn die het gehele volk betrekt, ieder zijn plaats geeft, en laat mee marcheren naar een nieuwe toekomst. Samen zullen wij dit doel bereiken. Ik kan het niet. Gij kunt het niet. Maar wij tezamen, wij kunnen het wel. Omdat wij doordrongen zijn van de liefde voor ons volk en ons Europa.”

– U gaat het er gewoon in rammen hè?

“Wij zullen ons volk doordringen van de noodzakelijkheid. Samen zullen wij een vernieuwd Nederlands volk opbouwen dat zich ten volle bewust is van zijn verplichtingen. En uit de vervulling van die plichten zullen onze rechten voortvloeien. Het recht om te leven in een onafhankelijk Europa, het recht op een bestaan voor u en uw kinderen.”

Ik geloof dat er maar zeer weinigen zijn geweest, die de enorme grootte van het gevaar Rusland hebben onderkend

– En met de Russen als zogenaamde aartsvijand gaat u ons overtuigen?

“Miljoenen mensen hebben de Russen al geofferd. Met maar een doel: een militaire macht te scheppen, zo groot en zo sterk, dat ze Europa zouden kunnen overweldigen. Ik geloof dat er maar zeer weinigen zijn geweest, die de enorme grootte van dat gevaar hebben onderkend.”

– Laat me raden…

“Europa dankt dat aan het instinct en het genie van Jean-Claude Juncker, die ontwaard heeft dat daar in het oosten die geweldige wolk, die donderwolk, zich samenpakte boven Europa. Er was van Europa anders geen snars over gebleven. Het grootste gevaar dat Europa ooit bereikt heeft, is afgewend. Het is het genie van Jean-Claude Juncker geweest, het is het staatsmankunst van Angela Merkel geweest, het is de opofferingsgezindheid en de dienstbaarheid geweest van miljoenen, die zorgdragen dat Europa niet verloren gaat. Wij weten wat wij hen verschuldigd zijn en dat zij op ons kunnen rekenen.”

– En wat is uw eigen rol?

“Ik voel mij verantwoordelijk voor de toekomst van ons volk. Ik ben naar de president van de Commissie gegaan in Brussel en heb hem gezegd, niet als particulier, maar als vertegenwoordiger van mijn vaderland, dus ook namens u: één, dat naar mijn mening het welzijn en voortbestaan van het Nederlandse volk alleen gewaarborgd kan worden in het lotsverbonden houden van alle Europese volkeren. Tweedens: dat ik het geloof heb dat hij, Jean-Claude Juncker, de van God gegeven Europese leider is, die tot roeping heeft de Europese volkeren uit de nood en bedreigingen van heden te leiden naar een licht in de toekomst. Ten derde: dat ik de onwrikbare overtuiging heb dat hij, Jean-Claude Juncker, als leider, nimmer iets zou eisen dat in strijd zou zijn met de eer, de waardigheid of de belangen van het Nederlandse volk. En dat ik uit deze drie dingen de consequentie trek, de verbondenheid op leven en dood, van alle Europeanen. Hoezee!”

J. Dijkgraaf